Menu
Your Cart

Защита на лични данни

  1. ЕксБорн България ООД уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. 
  2. На страницата www.xborn.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. ЕксБорн България ООД гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп. 
  3. С приемането на Общите условия за ползване, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ЕксБорн България ООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
  4. ЕксБорн България ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.ЕксБорн България ООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
  5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на ЕксБорн България ООД при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
  6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни (име, адрес и телефон) да бъдат предоставяни от ЕксБорн България ООД на трети лица - куриери, като това е необходимо за може потребителят да получи закупеният продукт.
  7. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в Xborn.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от ЕксБорн България ООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в Xborn.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуг (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от ЕксБорн България ООД за целите на директния маркетинг.